Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-22 23:30:20 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku termin realizacji do 30.06.2019 r termin składania ofert 11.03.2019 r wadium 5000,00 Szczegóły
2 2019-02-21 22:49:44 UCHWAŁA Nr IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z III sesji Szczegóły
3 2019-02-21 22:45:01 UCHWAŁA Nr IV/30/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
4 2019-02-21 22:39:56 UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
5 2019-02-21 22:35:20 UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
6 2019-02-21 22:30:36 UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw zamieszczonego w wykazie prac Ministra Cyfryzacji pod nr UD172 Szczegóły
7 2019-02-21 22:23:53 UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
8 2019-02-21 22:19:37 UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
9 2019-02-21 22:12:42 UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród Szczegóły
10 2019-02-21 22:02:52 UCHWAŁA NR IV/37/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
« 1 2 3 4 130 131 132 »