Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-15 11:26:12 UCHWAŁA Nr XLIII/253/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLII sesji Szczegóły
2 2018-02-15 11:23:59 UCHWAŁA Nr XLIII/254/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
3 2018-02-15 11:21:44 UCHWAŁA Nr XLIII/255/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
4 2018-02-15 11:15:59 UCHWAŁA Nr XLIII/256/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Szczegóły
5 2018-02-15 11:12:51 UCHWAŁA XLIII/257/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Ciechocinek do programu Miasto Przyjazne Seniorom oraz programu Ogólnopolska Karta Seniora Szczegóły
6 2018-02-15 10:58:55 UCHWAŁA Nr XLIII/258/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
7 2018-02-15 10:56:53 UCHWAŁA Nr XLIII/259/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jarosława J. w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych na terenie uzdrowiska Szczegóły
8 2018-02-15 10:51:57 UCHWAŁA Nr XLIII/260/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2020 Szczegóły
9 2018-02-15 10:14:10 ZARZĄDZENIE NR 21/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
10 2018-02-15 10:10:28 ZARZĄDZENIE Nr 18/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 31.01.2018 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
« 1 2 3 4 80 81 82 »