Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
II. Wymagane dokumenty wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
III. Termin i sposób załatwienia sprawy Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki.
Organ gminy przyjmuje wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG można złożyć samodzielnie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl , w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. W takim przypadku system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany
albo podpisany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych
albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek o wykreślenie wpisu on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.
IV. Miejsce załatwienia sprawy złożenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 5 Referat Społeczno-Administracyjny
V. Opłaty Nie dotyczy
VI. Tryb odwoławczy Nie dotyczy
VII. Druki do pobrania 1. CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (100 KB)
2. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG (224 KB)

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian