Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
II. Wymagane dokumenty wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany przez osobę zagraniczną, o której mowa w art. 13 ust.2, 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – to wraz z wnioskiem przedkłada ona dane dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał albo przedkłada w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
III. Składanie wniosku 1.Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
– za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowejCEIDG www.firma.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
– Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.
– wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
2.Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany albo podpisany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia
IV. Termin i sposób załatwienia sprawy Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy.
Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.firma.gov.pl Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach odbywa się na stronie internetowej CEIDG. Dane i informacje zawarte w CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych udostępnianych na stronie internetowej CEIDG. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
V. Miejsce załatwienia sprawy złożenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 5 Referat Społeczno-Administracyjny
VI. Opłaty Nie dotyczy
VII. Tryb odwoławczy Nie dotyczy
VIII. Druki do pobrania 1. CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (100 KB)
2. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG (224 KB)

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian