Wniosek o udostępnianie danych z rejestru wyborców

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z póżn. zm.)
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
Opłata skarbowa: – nie dotyczy –
Opłaty administracyjne: – nie dotyczy –
Termin i sposób załatwiania: Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
pok. nr 6 w budynku Nr 1, tel. 544161800 w.128
Tryb odwoławczy: Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
Inne informacje: Wniosek powinien zawierać prawidłowe dane umożliwiające ustalenie tożsamości.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian