Skargi i wnioski

Ogólne zasady organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków

Sposób załatwiania sprawy

Załatwienie polega na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub podjęciu innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień bądź przyczyn ich powstawania.

Wymagane dokumenty:

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnej do protokołu, faxem, pocztą elektroniczną.

Termin i tryb załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie Burmistrzowi Ciechocinka rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę (wniosek) rozpatruje sprawy należącego jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie (maks. w ciągu 7 dni) właściwym organom – zawiadamiając o tym wnoszącego skargę (wniosek).
W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Ciechocinka przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 10.00 do 16.00.
Rejestracja osób odbywa się w sekretariacie, w godzinach urzędowania, gdzie sporządzany jest protokół określający przedmiot sprawy. Kolejność przyjęć interesantów ustala sekretariat wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.
Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2016 r., poz.23), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46).

Opłata:

Skargi w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.z 2016 r., poz.23), nie podlegają opłacie skarbowej

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>