Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych).

Sprawę załatwia: Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, ul. Kopernika 19, I-piętro pok. 16, tel. 416 18 00 wew. 131 i 132, faks 283 64 23

Załączniki: Dokumenty od wnioskodawcy: 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający : 1/ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, 2/ określenie przedmiotu i obszaru działalności, 3/ określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, w tym także informacje o posiadanej bazie magazynowo – sprzętowej, 4/ informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, 5/ proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności, 6/ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia, 2. Załączniki do wniosku: 1/ w przypadku ubiegania się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych do wniosku należy dołączyć: * oryginał dokumentu potwierdzającego gotowość ich odbioru przez stację zlewną. * kserokopie ( potwierdzone „za zgodność z oryginałem” ), dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, 2/ kserokopia dokumentu ( potwierdzona przez stronę „za zgodność z oryginałem”), potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd: Protokół z wizji lokalnej /w uzasadnionych przypadkach/.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Ciechocinka.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni (od daty wpływu kompletnego wniosku).

Podstawa prawna: 1. art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r, z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 60 poz. 369 z 1997 r. Dz. U. Nr 121 poz. 770 z 1997 r. Dz. U. Nr 22 poz. 272 z 2000 r. Dz. U. Nr 100 poz.1085 z 2001 r. Dz. U. Nr 154 poz.1800 z 2001 r. Dz. U. Nr 193 poz.1617 z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r. Dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r.

Uwagi: 1.Pojazdy asenizacyjne wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej decyzją powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz.U.02.193.1617) Opłata skarbowa : - za wniosek - 5,00 zł, - za każdy załącznik - 0,50 zł. - za zezwolenie - 100,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>