ds. księgowości opłat

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:n/d
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Ciechocinku
  • Wydział:finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Ciechocinku
  • Stanowiskods. księgowości opłat
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-09
  • Termin składania dokumentów2020-01-20
  • Sposób składania dokumentówosobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub pocztą (decyduje data wpływu przesyłki do Sekretariatu) w zamkniętych kopertach z opisem: „DOKUMENTY KONKURSOWE OFERTA NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Ciechocinku
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • wykształcenie wyższe o kierunku finanse lub rachunkowość,
   • co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach finansowych;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe • znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, o pracownikach samorządowych,
   • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
   • umiejętność komunikowania się z interesantami,
   • kultura osobista, sumienność, dokładność, uczciwość, dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyprowadzenie ewidencji i windykacji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych w kategorii dróg gminnych i umieszczenie urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
   1) ewidencji na kontach indywidualnych podatników w oparciu o system komputerowy,
   2) uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
   3) przygotowywanie zestawień należności i nadpłat na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
   4) analiza zaległości pod katem nieterminowych wpłat,
   5) wystawianie upomnień dłużnikom zalegającym z opłatą,
   6) sporządzanie tytułów wykonawczych celem dokonania egzekucji administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   7) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem egzekucyjnym,
   8) sporządzanie okresowych informacji o liczbie załatwionych spraw z zakresu windykacji i egzekucji oraz wyegzekwowanych kwotach.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowynie dotyczy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian