ds. księgowości opłat

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:n/d
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Ciechocinku
  • Wydział:finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Ciechocinku
  • Stanowiskods. księgowości opłat
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-23
  • Termin składania dokumentów2020-02-03
  • Sposób składania dokumentówdokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub pocztą (decyduje data wpływu przesyłki do Sekretariatu) w zamkniętych kopertach z opisem: „DOKUMENTY KONKURSOWE OFERTA NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ”
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - nieposzlakowana opinia,
   - wykształcenie wyższe o kierunku finanse lub rachunkowość,
   - co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach finansowych;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe- znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, o pracownikach samorządowych,
   - umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
   - umiejętność komunikowania się z interesantami,
   - kultura osobista, sumienność, dokładność, uczciwość, dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole,
   - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyprowadzenie ewidencji i windykacji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych w kategorii dróg gminnych i umieszczenie urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
   1) ewidencji na kontach indywidualnych podatników w oparciu o system komputerowy,
   2) uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
   3) przygotowywanie zestawień należności i nadpłat na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
   4) analiza zaległości pod katem nieterminowych wpłat,
   5) wystawianie upomnień dłużnikom zalegającym z opłatą,
   6) sporządzanie tytułów wykonawczych celem dokonania egzekucji administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   7) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem egzekucyjnym,
   8) sporządzanie okresowych informacji o liczbie załatwionych spraw z zakresu windykacji i egzekucji oraz wyegzekwowanych kwotach.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyn/d
  • Lista wybranych kandydatówPani Magdalena Kostrzewska
  • Uzasadnienie wyboruZgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 10/11 z dnia 17 stycznia 2011r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 150/11 z dnia 23 listopada 2011r. ( rozdział VIII pkt 2) przeprowadzony został test kwalifikacyjny, w którym każdy z członków komisji miał prawo zadania 3 pytań sprawdzających wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania określonej pracy.
   Kandydatka odpowiedziała na 9 pytań i otrzymała 6,75 pkt (na 9 możliwych).
   Zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 10/11 z dnia 17 stycznia 2011r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 150/11 z dnia 23 listopada 2011r. (rozdział VIII pkt 3) przeprowadzono z kandydatką rozmowę kwalifikacyjną w trakcie, której członkowie Komisji konkursowej zadawali pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, celów zawodowych, dyspozycyjności, posiadania wiedzy na temat Gminy Miejskiej Ciechocinek, funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
   oraz predyspozycji do zajmowania stanowiska – ds. księgowości opłat.
   Kandydatka odpowiedziała na wszystkie pytania i otrzymała 25,5 pkt ( na 30 możliwych). Wynik końcowy : Kandydatka uzyskała 32,25 pkt na 39 możliwych.
   Ocena końcowa:
   Pani Magdalena Kostrzewska podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała 32,25 punkty na 39 możliwych. Uzyskana, wysoka nota, Pani Magdalena Kostrzewska w pełni odzwierciedla poziom wiedzy na tematy z zakresu funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz zasad obowiązujących w pracy w służbach finansowych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Kandydatka wykazała predyspozycje i znajomość organizacji pracy na stanowisku ds. księgowość opłat w administracji samorządowej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian