Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XVI/89/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XVI/88/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XVI/87/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XIV i XV nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XV/86/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XV/85/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2016-2025. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XIV/84/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/83/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły